1. Предназначение и принцип на работа на системата GIDROLOCK RADIO. Системата за предотвратяване на наводнение GIDROLOCK RADIO е предназначена за дистанционен контрол на състоянието на инженерните системи за водоснабдяване и за отопление. При попадане на вода върху електродите на радиодатчика, той подава аварийно съобщение по радиоканала на радиоприемника, включен към блока за управление, който предава сигнал на сферичните електрически задвижващи механизми за дистанционно прекъсване на водоподаването. Предаването на аварийното съобщение се извършва един път на 2,5 секунди до получаване на потвърждението от радиоприемника за изпълнение на командата.
 2. Състав на системата GIDROLOCK RADIO.
 • Радиоприемник.
 • Радиодатчици (WSR).
 1. Основни технически характеристики на системата GIDROLOCK RADIO.

Честота на приема и на предаването: 868 МХц. Температурен диапазон при експлоатация на системата: от 0 до + 60 градуса. Дължина на съединителния кабел на радиоприемника: 1,5 метра (може да се удължи до 100 метра). Тип на захранващата батерия в радиодатчика: CR2450.

 1. Монтаж на радиоприемника.

Необходимо е радиоприемникът да се монтира в места с устойчива радиовръзка, удобни за обслужване и за визуален контрол на състоянието на светлинната сигнализация.  За монтаж да се използва влизащият в комплекта на радиоприемника крепеж.

ВНИМАНИЕ!

Не поставяйте радиоприемника върху метална повърхност и вътре в метални шкафове, това влошава радиовръзката. На работоспособността на радиоприемника може да влияе наличието в зоната на действие на странични мощни предавателни устройства, работещи в честотния диапазон  868 МХц.

 1. Включване на радиоприемника към контролния блок.
 • Изключете захранването на контролния блок (бутон «мрежа»).
 • Чрез специалния вход в корпуса на контролния блок прекарайте кабела на радиоприемника.
 • Включете кабела на радиоприемника към конектора на борда на корпуса за управление.

ВНИМАНИЕ!

На конектора има ключ за правилно включване. • Включете захранването на корпуса за управление. (бутон «мрежа»).

 1. Монтаж на радиодатчика за изтичане на вода. Радиодатчиците се поставят на пода с електродите надолу. Радиодатчиците може да се закрепят за пода с помощта на влизащия в комплекта крепежен елемент. За това закрепете на пода крепежния елемент с помощта на влизащия в комплекта винт или го залепете за пода. На корпуса на крепежния елемент има специални позиции за фиксация. При монтажа тези фиксации. трябва да съвпадат със съответстващите прорези в борда на радиодатчика. За разделяне на радиодатчика от крепежния елемент е необходимо леко да се придърпа нагоре радиодатчикът и постепенно завъртайки радиодатчика да се намери позицията, при която радиодатчикът може да се демонтира от крепежния елемент.

. ВНИМАНИЕ!

Да се демонтира (монтира) радиодатчикът от крепежния елемент е възможно само в една позиция.  Не използвайте натиск към радиодатчика при демонтирането (монтирането) му от крепежния елемент.

 1. Нулиране на всички настройки, зададени преди това.

За нулиране на всички настройки е необходимо да се натисне бутонът set/reset на радиоприемника в продължение на  5 секунди. След нулирането ще се включи съответната  светлинна индикация (вж. т. Светлинна и звукова сигнализация на радиоприемника). След нулиране на всички настройки е необходимо повторно да се зададат на  радиоприемника всички сензори за наводнение, използвани в системата.

 1. Задаване (регистрация) на радиоприемника с новите датчици за протичане на вода.

За правилната работа на системата GIDROLOCK RADIO е необходимо да се изпълни процедурата за задаване на радиодатчиците. • Натиснете за 1 секунда бутона set/reset на радиоприемника. При преминаване на радиоприемника в режим на въвеждане ще светне червеният светодиод. Ако при включване на приемника се наблюдава редуващо се светване на зеления и на червения светодиод, то радиоприемникът вече е готов за задаване на първите радиодатчици. • Намокрете електродите на новия радиодатчик за наводнение  за запознаване с радиоприемника. След като системата открие новия датчик на протичане на вода, червеният светодиод последователно с помощта на светлинни вълни ще информира за поредния номер на новия радиодатчик в системата. Поредният номер е предназначен за идентификация на аварийния радиодатчик в процеса на експлоатация. След приключване на режима на запознаване с новия радиодатчик ще светне зеленият светодиод.

 • Запишете в таблицата за разположението на радиодатчиците местоположението на новия радиодатчик.
 • Аналогично запознайте всички останали радиодатчици за протичане на вода.

ВНИМАНИЕ!

При опит за запознаване на новия датчик с радиоприемника, който вече има регистрирано максимално количество радиодатчици, радиоприемникът включва индикацията за 3 секунди – периодично светване на зеления и на червения светодиоди. Запознаването на новия радиодатчик е невъзможно.

 1. Функция за премахване от паметта на аварийния радиодатчик.

Функцията е достъпна в режим на индикация от радиоприемника на състояние на авария,  отсъствие на връзка, ниско напрежение на батерията или на лоша радиовръзка. За това, пряко в режим на индикация, е необходимо за 1 секунда да се натисне бутонът set/reset на радиоприемника. Радиоприемникът ще отстрани от паметта всички данни по дадения датчик и повече няма да го обработва.  След отстраняване на недостатъците, датчикът може отново да се зарегистрира (вж. т. „Запознаване на радиоприемника с новите датчици за протичане на вода” ).

 1. Следене на захранващото напрежение на батерията на радиодатчика.

При понижаване на захранващото напрежение  на батерията под допустимото ниво радиодатчикът предава на радиоприемника съответното аварийно съобщение.  На лицевия панел на радиоприемника се включва съответната светлинна сигнализация (вж. т. „ Светлинна и звукова сигнализация на радиоприемника”). При откриване на този светлинен сигнал, е необходимо да смените батерията в аварийния сензорен датчик.

 1. Мониторинг на наличието на комуникация с радиодатчика.

В системата GIDROLOCK RADIO  е активирана функцията на контрол за наличието на връзка с радиодатчиците. При отсъствие в течение на определено време на връзка с радиодатчиците на лицевия панел на радиоприемника се включва съответната светлинна сигнализация. (вж. т. „Светлинна и звукова сигнализация на радиоприемника”). При наличие на дадения светлинен сигнал е необходимо или да се смени батерията на аварийния радиодатчик, или да се измени местонахождението на дадения радиодатчик. 12. Проверка на работоспособността на системата GIDROLOCK RADIO.

 • За да проверите функционирането на системата отворете крана на студената и на горещата вода. (например, в банята).
 • Намокрете електродите на радиодатчика.

ВНИМАНИЕ!

При проверка на работоспособността на радиодатчика той не трябва да се държи в ръка и да се поставя във вода или под водната струя с електродите нагоре. За проверка е необходимо да се излее до радиодатчика неголямо количество вода, за да попадне тя върху електродите на датчика.

 • Когато системата е активирана, звуковите и визуалните аларми ще се включат и сферичният електрически механизъм ще блокира водата.
 • По количеството на светванията на блока на радиоприемника проверете серийния номер на сензора.
 • Изключете захранването на пулта за управление с превключвателя «мрежа», избършете електродите на радиодатчика до сухо, включете захранването. Сферичните електрически задвижващи механизми ще се отворят и ще се възобнови подаването на водата.
 • Аналогично проверете работоспособността на останалите радиодатчици.
 1. Експлоатация на GIDROLOCK RADIO.

Периодично, не по-рядко от един път на шест месеца, е необходимо да се почистват електродите на радиодатчиците от замърсяване при изключено захранване на блока за управление. За почистване на електродите използвайте топла вода със сапунен разтвор. Не може да се  използват за почистване на електродите разтворители и абразивни вещества. Периодично, не по-рядко от един път на шест месеца, е необходимо да се проверява работоспособността на системата.

ВНИМАНИЕ!

Върху работоспособността на радиодатчика може да влияе наличието в зоната на действие на външни мощни предавателни устройства, работещи в честотен диапазон 868 МХц. Върху работоспособността на радиодатчика влияе нивото на заряд на неговата батерия. Благодарение на уникалния си алгоритъм за идентификация на радиодатчици в системата GIDROLOCK RADIO на различните системи не си влияят една на друга.

 1. Отстраняване на аварийна ситуация.

Ако има протичане на вода и водоподаването е блокирано от сферичните електрически задвижващи механизми, е необходимо де се изпълнят следните действия:

 • По количеството на примигвания на светодиода на радиоприемника да се открие поредният номер на радиодатчика, идентифицирал аварията.
 • Изключете захранването на контролния блок на управление с превключвателя «мрежа».
 • Отстранете причината за възникването на аварията.
 • Изтрийте до сухо електродите на радиодатчика от изтичене на вода.
 • Включете захранването на контролния блок за управление с превключвателя «мрежа». • Сферичните електрически задвижващи механизми ще се отворят и ще се възобнови водоподаването.
 1. Светлинна и звукова сигнализация на радиоприемника.

Сменящо се светене на зеления и на червения светодиод. В паметта на радиоприемника няма регистрирани радиодатчици. Режим на регистрация. За да се запознаете с новия радиодатчик, имитирайте авария на този датчик. Постоянно светене на зеления светодиод. Дежурен режим. В паметта на радиоприемника има регистрирани датчици, забележки по работата им не са открити. Постоянно светене на червения светодиод. Режим на запознаване (регистрация). За регистрация на новия радиодатчик имитирайте авария на този датчик. Постоянно светене на червения и на зеления светодиоди. Режим на изтриване на паметта или на отстраняване на данните на единия датчик. Не предприемайте никакви действия. Изчакайте приключването на процеса (не повече от 3 секунди). Редица светлинни просветвания едновременно на червени и на зелени светодиоди. Регистрираният в паметта радиодатчик не е осъществил връзка на контролния сеанс. По количеството на просветванията на светодиода може да се определи поредния номер на аварийния датчик. Включва се звуковата сигнализация на радиоприемника. Достъпна е функцията за изтриване от паметта на аварийния датчик. Поредица светлинни присветвания на червения светодиод. Регистрирания в паметта радиодатчик е предал сигнала «АВАРИЯ». По количеството присветвания на червения светодиод може да се определи поредният номер на датчика. Включва се звуковата сигнализация нарадиоприемника и на контролния блок за управление. Възможна е функцията за отстраняване от паметта на аварийния датчик. Поредица светлинни присветвания на зеления светодиод. Регистрираният в паметта радиодатчик е предал сигнал « ниско напрежение на батерията или лошо качество на комуникацията ». По количеството на присветвания на светодиода може да се определи поредният номер на датчика. Възможна е функцията за отстраняване от паметта на аварийния датчик.

ВНИМАНИЕ!

Аварийните светлинни и звукови аларми се нулират чрез премахване на захранването от радиоприемника (например, с бутона «мрежа», ако радиоприемникът е включен към контролния блок за управление). Производителят си запазва правото да внася промени в режима на работа и в индикацията на ситемата. .

Сертификат за гаранция www.gidrolock.bg

Уважаеми клиенти!

Благодарим Ви за покупката.  Системата GIDROLOCK RADIO ще Ви служи дълго и ще Ви защити от неприятности, свързани с аварии в системата на водоснабдяването и отоплението. Гаранционният срок на системата GIDROLOCK RADIO е 12 месеца от датата на продажба. Условия за изпълнение на гаранцията са:

 1. Наличие на попълнен гаранционен сертификат на системата GIDROLOCK RADIO.
 2. Правилно изпълнение на всички условия по монтажа и експлоатацията на оборудването съгласно инструкциите по експлоатация на системата GIDROLOCK RADIO.

Гаранционните задължения не се изпълняват при изделия с дефекти, възникнали в резултаа на механични повреди, на неправилно включване на елементите на системата и на неизпълнение на инструкциите по монтажа  и по експлоатацията.

Дата на продажба: __ /___________201__г.

Подпис на продавача: ____________________

Нямам претенции към външния вид и към окомплектовката. Съгласен съм с условията на гаранцията.

Подпис на купувача:  ____________________